Arbetsmarknad, (o)jämlikhet och motstånd i Sverige – seminarium på Inkonst, 12 april 2014 – Part 3

Arbetsmarknad, (o)jämlikhet och motstånd i Sverige

– seminarium på Inkonst, 12 april 2014

Det tredje seminariet i serien ”Rethinking…”, arrangerat av Feminist Dialog,  handlade om kvinnors arbetsmarknad i Sverige. Tre föreläsare berättade från olika perspektiv om kvinnors möjligheter, rättigheter och svårigheter på arbetsmarknaden.  Vilka prioriteringar görs i det liberala samhället för jämställdhet på arbetsmarknaden? På vilka sätt har feministisk arbetslivsforskning belyst ojämlikheten? Vad kan man konkret göra för att förbättra villkoren för kvinnor på arbetsmarknaden? Detta var några av de frågor som diskuterades av både panel och deltagare.

unnamed

Berättelser om motstånd från golvet.
Martina Hansen.
Martina är bloggare och aktiv i fackförbundet Syndikalisterna (SAC). Hon har nyligen gjort informationsbroschyrer i serieformat om rättigheter på jobbet och har arbetat i vården. 

Arbetsrätt är viktigt
Många timanställda och sommarvikarier vet inte att man har rätt att löneförhandla en gång om året, trots att man inte är fast anställd. Det leder till att man förlorar mycket pengar i det stora hela. Under ett arbetsliv blir skillnaden enorm – om man inte vet sina rättigheter. Små fackliga saker är därför väldigt viktiga att kunna. Om de som är längst ner inte kommer fram, upprätthålls ordningen hela tiden.

Berättelse av egen erfarenhet i vården
”Jag och en kille hade samma jobb, med olika bakgrunder men inte erfarenheter inom vården.
Det var ’lön efter kön’ – han hade 1000 kr mer än jag. Facket sa då till mig: ’Det här kan du lösa själv’. Vi skrev en lista på alla våra löner och visade chefen. Det slutade med individuella lönesamtal och alla fick enlöneförhöjning på 500 kr. / mån.”

Facket ger möjligheter att förbättra sin arbetssituation
Man kan exempelvis inom vården och andra sektorer, hjälpa sin vikarie med att spara lönespecifikationer, kolla upp OB osv. Man bör hjälpa nyanställda tonåringar att ta reda på detta.
På SAC:s hemsida kan man läsa om lagar och rättigheter. Ofta hänvisas man tillbaks till kollektivavtalet. Att kunna sina rättigheter är bra, men det bästa att agera ihop på arbetsplatsen. Facken kan användas till diskrimineringsärenden. Facken kan kräva förhandlingar.
4. Diskussion med deltagare och panel.

 • Strukturomvandlingen och den feministiska agendan.
  Rebecca Selberg: ” Det är en liberal agenda som tagit över och ändrat skeendet drastiskt. Socialdemokratin behöver bli mer vänster… hur gör vi det? Vad har hänt med facken? Klassbalansen skiftade, fackföreningarna har varit extremt tillbakapressade. Vi har en arbetarklass som är mer heterogen än tidigare.  Fackförbunden har större utmaningar i att samla arbetarklasser.”
 • Från full sysselsättning till inflationsbekämpning? Hur förhålla sig till det?
  Rebecca Selberg: ”Arbeta mer! Hög arbetslöshet är ett problem. Skifta klassbalansen – arbetstidsförkortning är en viktig fråga! Ena halvan jobbar ihjäl sig och andra halvan får inget jobb.
 • En ideologisk förskjutning? Varför inte ordna en kvinnotribunal? Man skulle kunna mobilisera facken och skapa dialog!
  Martina Hansen: ”Jag tror på konkreta strategier: dra ner priserna för stora möten så att alla har råd att mötas.”
 • Man måste lära sig ta kollektiva strider!
  Rebecca Selberg: ”Arbetsrätten är inte så stark i Sverige. Att göra arbetsplatsmotstånd är trots allt komplext. Idag får folk sparken. Grupper får sparken. Detta gör att många inte vågar göra motstånd. Det behövs större politiska förändringar. Fackföreningarna har förändrats till försäkringsbolag.”

————————————————————————-

Labour, (in)equality and resistance in Sweden

- seminar at Inkonst, April 12, 2014

The third seminar in the series “Rethinking …”, organized by Feminist Dialog, focused on women’s labor market in Sweden. Three lecturerstold from different perspectives, about women’s opportunities, rights and difficulties in the labor market. Which priorities are made in the liberal society for gender equality on the labor market? In what ways have feminist work life research been highlighting the  inequality?What can we concretely do to improve the conditions for women in the labor market? These were some of the questions discussed by the panel and the participants.

Stories of resistance from the floor
Martina Hansen.

Martina is a blogger and active in the union SAC. She has recently made information leaflets in serial format on rights at work and has worked in health care.
IMG_1908
Labor law and rights are important
Workers employed by the hour and summer employees do often not know that they have the right to negotiate wages once a year, even though their employment is not permanent. It leads to a loss of a lot of money. During a whole working life, the difference can be enormous – if you do not know their rights. Small stuff about the union is therefore very important to know about. If workers on the floor do not make progress, the order at the labor market will be maintained.

A story of my own experience in health care
“Me and a guy had the same job, with different backgrounds but with the same experience in healthcare. But he had 1000 SEK more than me. The union then said to me, ‘ This can be solved ‘. We wrote a list of all our wages and showed the boss. It ended with individual meetings on our salaries and we all got a rise in salary of 500 SEK / month.”
The union provides opportunities to improve work situations
One example to improve work situations is to help your substitute in the health sector and other sectors, to save payslips, to check payments for inconvenient work hours etc. One should help summer employed teens to learn this. At SAC’s website you can read about the laws and rights. Often you are referred to back to the collective agreement. Being able to know your rights is good, but it is even better to act together in the workplace. You can get help from the unions in cases of discrimination. They can require negotiations with the employers.

 4. Discussion with participants and panel.

 • Structural change and the feminist agenda.
  Rebecca Selberg: “It is a liberal agenda that has taken over and changed the course of events dramatically. Social democracy needs to be more left … how do we do it? What happened to the unions? Class balance is shifted, the unions have been extremely pushed back. We have a working class that is more heterogeneous than previously. Unions have greater challenges in uniting working classes.”
 • From full employment to combat inflation? How relate to that?
  Rebecca Selberg: “We need to work more! High unemployment is a problem. We need to shift the class balance – working time is an important issue! One half of the population are working themselves to death and the other half get no jobs.
 • An ideological shift? Why not organize a women’s tribunal? One could mobilize unions and create dialogue!
  Martina Hansen: “I believe in concrete strategies: pull down prices for large meetings so that everyone can afford to meet.”
 • You have to learn how to fight for worker’s issues collectively!
  Rebecca Selberg: “Labor law is not so strong in Sweden. To make a workplace resistance is nevertheless a complex thing to do. Today people get fired. Groups get fired. This means that many people do not dare to resist. Major policy changes are needed. The unions have become insurance companies.”

Documentation: Karolina Jeppson

Photo by :Shirin Ardalan

 

Arbetsmarknad, (o)jämlikhet och motstånd i Sverige – seminarium på Inkonst, 12 april 2014 – Part 2

Arbetsmarknad, (o)jämlikhet och motstånd i Sverige

– seminarium på Inkonst, 12 april 2014

Det tredje seminariet i serien ”Rethinking…”, arrangerat av Feminist Dialog,  handlade om kvinnors arbetsmarknad i Sverige. Tre föreläsare berättade från olika perspektiv om kvinnors möjligheter, rättigheter och svårigheter på arbetsmarknaden.  Vilka prioriteringar görs i det liberala samhället för jämställdhet på arbetsmarknaden? På vilka sätt har feministisk arbetslivsforskning belyst ojämlikheten? Vad kan man konkret göra för att förbättra villkoren för kvinnor på arbetsmarknaden? Detta var några av de frågor som diskuterades av både panel och deltagare.

part 2

Kvinnors arbetsmarknad – mellan överexploatering och arbetslöshet.
Rebecca Selberg.
Rebecca är forskare i sociologi på Lunds Universitet. Hennes avhandling handlade om sjuksköterskor i offentlig ekonomi. Rebecca har en personlig historia i antirasistiska och feministiska rörelser och undervisar på Institutionen för genusvetenskap i Lund.

Titeln anspelar på diskussionen om hur den offentliga sektorn organiseras som en marknad – antingen överbelastad eller undersysselsatt. Erfarenheter av arbete har alltid varit en central feministisk fråga. Feminister har hävdat att arbete återskapar och skapar ojämlikhet.
”Men faktiskt har arbetet hamnat i skymundan i feministisk forskning – t ex i diskussionen om intersektionalitet!”, berättar Rebecca.

Arbetets roll förändrad i forskning
Kulturen inom genusforskning har flyttat fokus för arbetets roll i människors liv.
”Nu är arbetets roll särskilt viktigt på grund av identitet, kollektivitet och att skapa motstånd. Ett exempel är ’Brandmän mot rasism’ på Facebook”, säger Rebecca.
Arbetslivsforskningen stannar vid hur man har det i arbetet, spinner inte vidare på maktrelationerna. Rebecca Selberg med kollegor driver en intersektionell arbetslivsforskning, det vill säga hur maktrelationer återskapas på och genom arbetet.

Några nedslag i feministisk arbetslivsforskning:
* Kvinnors arbete är osynligt. Kvinnors reproduktiva arbete är osynligt och ”rasifierade” kvinnor/kvinnor i tredje världen, även deras arbete osynliggörs. Under 50-talet jobbade inte kvinnor. Men den ståndpunkten utgår enbart från privilegierade kvinnor. Många hushållerskor från tredje världen arbetade då såväl som nu.
* Feministiska forskare bidrog till att synliggöra kvinnors dubbelarbete. Strejkande städerskor krävde dagis.
* Antirasistiska forskare bidrog till att synliggöra invandrade kvinnors arbete. En könssegregerad arbetsmarknad osynliggjorde de invandrarkvinnor som jobbade på fabriker och i industrin under 60 och 70-talen.
* Feministiska och antirasistiska forskare har synliggjort arbetsfördelning:
- mellan produktivt – reproduktivt arbete
- mellan ”spiritual”, som är synligt omsorgsarbete, t.ex. utfört av en sjuksköterska och ”menial” – det osynliga omsorgsarbetet – det tunga och smutsiga som ofta utförs av invandrakvinnor.
- mellan centrum och periferi : Global Care Chain – bildas mestadels av kvinnor som lämnar sin egen familj för att ta hand om en annans familj i ett annat land.
Kvinnors arbetsmarknad i Sverige
Inom vården råder en etnisk arbetsdelning; en ”inkluderande underordning”. Med detta menas att arbetarna är med i facket och har rättigheter, men de är ständigt i de sämsta positionerna.
Från 80-talet och den betydande arbetskraftsinvandringen kommer detta citat: ” Vi sålde våra händer till svenskarna, de själva använde hjärnan”, av en kvinnlig fabriksarbetare från f.d. Jugoslavien.
Fram till 90-talet expanderade den offentliga sektorn. Fler kvinnor anställdes.
Under 90-talet hade vi en s.k. ”jämviktsarbetslöshet”. Politiken i Sverige bytte mål. Innan krisen på 90-talet handlade politiken om att skapa full sysselsättning. Därefter är det överordnade målet inflationsbekämpning. För att hålla nere den behöver vi ha en arbetslöshet på 6-8 %.

Nyliberal omvandling
En nyliberal omvandling i politiken skapade nedskärningar i offentlig sektor. Dessutom flyttades industrijobben till utvecklingsländer. Alla som redan låg illa till drabbades än mer – kvinnor, lågavlönade och invandrare. Detta har lett till att vi befinner oss mellan exploatering och arbetslöshet. Kvinnors arbetslöshet är delvis dold genom deltidsarbete.

Klass och kön…
… är två betydande faktorer för arbetslöshet. Exempel från sjukvården visar att
undersköterskor står för flest rapporterade skador och sjukdomar under år 2012. De är också den grupp som är mest sjukskrivna p.g.a. stress. Efter 90-talskrisen drabbades särskilt kvinnor inom
hälsosektorn genom osäkra anställningar som skapade sjukdom och frånvaro.

Polariserad arbetsmarknad
Idag har Sverige en extremt polariserad arbetsmarknad. De anställda jobbar halvt ihjäl sig. Andra är sysslolösa eller arbetar ofrivilligt deltid.

…………………………………………………………………..

Labour, (in)equality and resistance in Sweden

- seminar at Inkonst, April 12, 2014

The third seminar in the series “Rethinking …”, organized by Feminist Dialog, focused on women’s labor market in Sweden. Three lecturerstold from different perspectives, about women’s opportunities, rights and difficulties in the labor market. Which priorities are made in the liberal society for gender equality on the labor market? In what ways have feminist work life research been highlighting the  inequality?What can we concretely do to improve the conditions for women in the labor market? These were some of the questions discussed by the panel and the participants.

 

Women’s labor market – between over-exploitation and unemployment.
Rebecca Selberg.

Rebecca is a researcher in sociology at the University of Lund. Her thesis was about nurses in the public labor market. Rebecca has a personal history of anti-racist and feminist movements and teaches at the Department of Gender Studies, Lund.

The title alludes to the discussion on how the public sector is organized as a market – either overloaded or underemployed. Experience of work has always been a central feminist issue. Feminists have argued that work recreates and creates inequality.
” But actually, work has been overlooked in feminist research – for example in the discussion of intersectionality”, says Rebecca.

The role of work changed in research
Gender research has shifted focus to the role of the work in people’s lives. “Now the role of work has become of particular importance because of identity, collectivity and for creating resistance. One example is the ‘ Firefighters Against Racism ‘ on Facebook,” says Rebecca.
Work life research stops at how women are doing at work, and does not linger upon the power relations. Rebecca Selberg with colleagues have started work life research in intersectional perspectives, that is how power relations are reproduced in and through work.

Impacts made in feminist work life research:
* Women’s work is invisible. Women’s reproductive work is invisible and also “racialized ” women in the third world so that their work was made invisible. During the 1950′s there were not many working women. But this position is based solely from privileged women. Many housekeepers from the third world worked then as well as now.
* Feminist researchers helped to make visible womens’ double workload. Cleaners demanded kindergarten through strike.
* Anti-racist scientists contributed to the visibility of immigrant women’s work. Labor market segregation made immigrant women who worked in factories and in the industry for 1960′s and -70′s invisible.
* Feminist and anti-racist research has revealed the division of labor:
- Between productive – reproductive work
- Between the “spiritual,” which is visible care work such as performed by a nurse and ” menial ” – the invisible care work – the heavy and dirty jobs often performed by migrant women.
- Between center and periphery: Global Care Chain - formed mostly of women who leave their own family to take care of one another’s family in another country.

Women’s labor market in Sweden
In healthcare there is an ethnic division of labor; an “inclusive subordination”. This means that the workers are union members and have rights, but they are constantly in the worst positions.
From the 1980′s and the significant labor migration comes this quote: “We sold our hands to the Swedes, they themselves used their brain” – of a female factory worker from the former Yugoslavia.
The public sector expanded until the 1990s. More women were hired.
During the 90s we had a so-called “Equilibrium unemployment”. Politics in Sweden changed its goals. Before the crisis, in the 90′s, it was all about achieving full employment. After that, the overriding goal became to fight inflation. To keep this goal, we need to have an unemployment rate of 6-8%.
Neoliberal conversion
Neo-liberal transformation in politics created cuts in the public sector. Furthermore, industrial jobs were moved to developing countries. Anyone who already was in trouble suffered even more – women, low-wage workers and immigrants. This has meant that we are between exploitation and unemployment. Female unemployment is partially hidden by part-time work.

Class and gender …
… Are two important factors for unemployment. Examples from health care shows that nurses have the most reported injuries and illnesses in 2012. They are the group that is mostly on sick leave due to stress related reasons. After the crisis in the 90s particularly women in the health sector were affected, through precarious jobs that created sickness and absence.

Polarized labor market
Today, Sweden has an extremely polarized labor market. The employees work themselves half to death. Others are idle or work involuntarily part-time.

Documentation: Karolina Jeppson

Photo by :Shirin Ardalan

Arbetsmarknad, (o)jämlikhet och motstånd i Sverige – seminarium på Inkonst, 12 april 2014 – Part 1

Arbetsmarknad, (o)jämlikhet och motstånd i Sverige

– seminarium på Inkonst, 12 april 2014

Det tredje seminariet i serien ”Rethinking…”, arrangerat av Feminist Dialog,  handlade om kvinnors arbetsmarknad i Sverige. Tre föreläsare berättade från olika perspektiv om kvinnors möjligheter, rättigheter och svårigheter på arbetsmarknaden.  Vilka prioriteringar görs i det liberala samhället för jämställdhet på arbetsmarknaden? På vilka sätt har feministisk arbetslivsforskning belyst ojämlikheten? Vad kan man konkret göra för att förbättra villkoren för kvinnor på arbetsmarknaden? Detta var några av de frågor som diskuterades av både panel och deltagare.

 

IMG_1873

Den ojämlika jämställdheten – om arbetarkvinnors minskade möjlighet
till jämställdhet i Sverige.
Soheyla Yazdanpanah

Soheyla är lärare och forskare på Södertörns högskola i Stockholm. År 2008 gjorde hon sin avhandling om lågavlönade ensamstående mödrar i Sverige.

IMG_1908

Snabb ökning av samhällsklyftor
Sedan 1980-talet har ojämlikheten i Sverige ökat. Bara det senaste decenniet sker ökningen i en allt snabbare takt. Sverige har de snabbast växande samhällsklyftorna utav EU-länderna. Soheyla fokuserar på hur den ökande ojämlikheten har påverkat olika samhällsgrupper. Hon lyfter fram hur arbetarkvinnors villkor försämrats jämfört med männens och andra yrkeskategorier. Hon har kommit fram till att arbetarkvinnor är de största förlorarna i dagens samhälle.

Arbetarkvinnors försämrade arbetsvillkor
Soheyla berättar om olika grundorsaker till de försämrade arbetsvillkoren för arbetarkvinnor och därmed deras möjligheter till jämställdhet: Det har skett en politisk förskjutning när det gäller vilka frågor som anses vara centrala för jämställdhet. Idag handlar det mycket om ekonomisk makt. Behoven av att öka andelen kvinnliga representanter i börsnoterade bolag och den ekonomiska vinsten framhålls, istället för att diskutera frågor om låga löner, könssegregerad arbetsindelning, vad arbete är och hur arbete värderas.

IMG_1869

Vilka gruppers jämställdhet talar vi om?
Lågavlönade kvinnor har i praktiken fått det sämst. En kombination av stort familjeansvar och låg lön förklarar att kvinnor från dessa grupper är störst i statistik över sjukskrivna. I en jämförelse av inflytande över arbetet, arbetsbörda osv. från 1991 – 2011, har allt försämrats för kvinnliga arbetare.
Både när det gäller betalt och obetalt arbete har villkoren försämrats för arbetarkvinnor. Det beror på att man främst fokuserar på medelklasskvinnornas intressen.

”Det krävs att man är tydligare i tal om jämställdhet! Vilkas jämställdhet? Det är viktigt att politiska organisationer och fackföreningar uppmärksammar frågan och arbetar för att vända utvecklingen.”
Medelklassmän och kvinnor har möjlighet att köpa hushållsnära tjänster som utförs av andra kvinnor, men befäster därigenom villkoren för arbetarkvinnor.  ”Vad tänker exempelvis ett barn när hen ser att en annan kvinna utför något som ens föräldrar inte gör? Man kan inte isolera jämställdhet i sitt eget hem”, anser Soheyla.

——————————————–

 Labour, (in)equality and resistance in Sweden

- seminar at Inkonst, April 12, 2014

 

The third seminar in the series “Rethinking …”, organized by Feminist Dialog, focused on women’s labor market in Sweden. Three lecturerstold from different perspectives, about women’s opportunities, rights and difficulties in the labor market. Which priorities are made in the liberal society for gender equality on the labor market? In what ways have feminist work life research been highlighting the  inequality?What can we concretely do to improve the conditions for women in the labor market? These were some of the questions discussed by the panel and the participants.

 

The inequality of gender equality – working women’s decreased opportunity to gender equality in Sweden.
Soheyla Yazdanpanah.


Soheyla is a teacher and a researcher at Södertörn University, Stockholm. In 2008 she did her thesis on low-paid single mothers in Sweden.
Rapid increase in social inequalities
Since the 1980s, inequality in Sweden has increased. Only in the last decade, the pace of this increase accelerates. Sweden has the fastest growing social inequality out of the EU countries. Soheyla focuses on how increasing inequality has affected different social groups. She highlights how working women’s conditions deteriorated compared to men’s. She has come to the conclusion that working class women are the biggest losers in today’s society.

Working women’s conditions deteriorate
There are some basic reasons for women’s worsened working conditions at work, which also aggravate the possibilities for gender equality.
There has been a political shift when it comes to the questions central to gender equality.  Today there is a focus on economic power. There is a stress towards an increase of women representatives in big companies, in business and in management. The economic benefit is highlighted, instead of issues of low salary, gender division of labor, the question of what work consists of and how work is valued.


Which groups’ gender equality are we talking about?
Low-paid women have effectively experienced the worst conditions. A combination of large family life and low wages explains that women from these groups score the highest in the statistics on sick leave. In a comparison of influence over work, workload etc., from 1991 – 2011, everything has deteriorated for working women.
Both in terms of paid and unpaid work, conditions worsened for working women. That’s because focus is primarily on middle-class women’s interests.
“It is necessary to be clear about gender equality! Who’s gender equality? It is of importance that political organisations and unions highlight this issue and work towards changing this development.”
Middle-class men and women have the opportunity to purchase household services performed by other women, but strengthens thereby the conditions for working women. “What are the thoughts of a child when she/he sees that another woman carries out something that your parents do not do? One cannot isolate gender equality in one’s own home,” believes Soheyla.

Documentation: Karolina Jeppson

Photo by :Shirin Ardalan

 

Another face of migrant domestic workers in Lebanon

Celebrating the worker’s day in a cultural festival

 

Ethiopian domestic workers dancing with their traditional music 

DSC_2497

 

Photo Petition. “Writing slogans by attendances about workers right for the migrant workers march”

DSC_2513

Selling home made food by domestic workers was part of this festival

DSC_2493

African domestic workers with their customs offer coffee to visitors
DSC_2490Home made Asian drinks DSC_2487

Feminist Dialog presenterar ”Re-Thinking …” Arbetsmarknad, (o)Jämlikhet och Motstånd i Sverige

poster 4
Feminist Dialog presenterar ”Re-Thinking …”
Arbetsmarknad, (o)Jämlikhet och Motstånd i Sverige

Soheyla Yazdanpanah ,forskare i ojämlikhet i arbete och ekonomi
“Den Ojämlika Jämställdheten – om Arbetarkvinnors Minskade Möjlighet till Jämställdhet i Sverige”

Rebecca Selberg, sociolog och lärare vid genusvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.
“Kvinnors Arbetsmarknad: Mellan Överexploatering och Arbetslöshet”

Martina Hansen, omskolad vårdarbetare, bloggare och aktiv i fackföreningen SAC.
“Berättelser om Motstånd från Golvet”

Föreläsningarna är på svenska
Join Us!

Arrangör

Feminist Dialog
Datum: Lördag 12/4 | Tid: 16.00–19.00 | Rum: Klubben | Entré: Gratis

Creative Feminist Perspectives on International Human Rights Law


IMG_1520IMG_1542Feminist Dialog March 29:th, Inkonst, Malmoe

The second and interesting seminar of  “Re-thinking…” dealt with

Creative Feminist Perspectives on International Human Rights Law.

The seminar topics were the highly actual matters of vulnerability in human rights law regarding migrants and asylum seekers, the gendering in human rights law on LGBT rights in a European context, the myths surrounding rape and the female rape victim and last but not least, perfect victim in the international response to human trafficking.

The speakers’ knowledge about historical and current decisions from various European courts and their ability to both challenge the framework and to Re-think the structures with creative feminist perspectives was appreciated and discussed in depth with the audience.

It became very clear through the seminar that feminist perspectives are essential to achieving Human rights  law.

Feminist Dialog wishes to thank:
Cecilia Mörner, Sara Bengtsson, Azaliah Mapombere and Lynn Pasterny.

A recap of the seminars will soon be published.

 Photo: Shirin Ardalan

“Re-Thinking”: Creative Feminist Perspectives on International Human Rights Law

10151822_782327295130741_1364116860_nCreative Feminist Perspectives on International Human Rights Law

Law plays an important role in constructing and reproducing THE truth. By reading legal texts through different glasses we seek to explore hidden aspects of international human rights law. At the seminar we will be discussing the international law on human rights and the implications regarding migrant/asylum-seekers, LGBT-rights, female rape victims and human trafficking.

Speakers:

Cecilia Mörner – Vulnerability in Human Rights Law – the Example of Migrants/Asylum-seekers
Sara Bengtson – Gendering in Human Rights Law: On LGBT Rights in an European Context
Azaliah Mapombere – Myths Surrounding Rape and the Female Rape Victim
Lynn Pasterny – The Perfect Victim in the International Response to Human Trafficking
(Lund University, Faculty of Law)

The seminar will be conducted in English.

Join Us!

“Re-Thinking…” Women´s Struggle Challenges of Feminist Movements

559924_777413698955434_1863733708_n 3859_777414118955392_51878503_n 578593_777413602288777_1116718532_n

Feminist Dialog inledde lördagen den 15:e mars 2014 seminarieserien ”Re-Thinking…” på Inkonst, Bergsgatan 29 i Malmö.

Seminarieseriens första del behandlade kvinnors kamp och kvinnorörelsernas utmaningar i MENA-regionen och då främst i Tunisien, Egypten, Turkiet och Yemen.

Talarna Sholeh Irani och Hend Omairan delade med sig av egna observationer och erfarenheter från de berörda områden på ett både rationellt men samtidigt mycket personligt sätt.
Publikens intressanta frågeställningar och egna reflektioner bidrog till att skapa dialog, förståelse samt nya perspektiv på de utmaningar som kvinnorörelserna står inför, även här hemma i Sverige.

 

Vi tackar alla för att ha medverkat i Dialogen!
/Feminist Dialog

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sholeh Irani
Kvinnors Kamp

Vi befinner oss i en exceptionell tid av stora mobiliseringar kring kvinnofrågor.
I samband med de stora sociala rörelserna i världen och revolutionerna i MENA-regionen har kvinnor fått större möjligheter att höja sina röster, gå emot tabun, delta i sociala protester som politiska aktörer och även ta ledningen i många fall, organisera sig och kräva sina rättigheter.

Aldrig någonsin tidigare i mänsklighetens historia har så många kvinnor och män tagit sig till gatorna samt höjt sina röster i sociala medier för att protestera mot det sexuella våldet. Tystnaden bryts och allt fler män ansluter sig till kampen mot kvinnoförtryck och sexuellt våld. Kvinnor har blivit en stark och viktig social och politisk aktör i alla världens samhällen.

Detta är en verklighet nu.
Vi befinner oss i en era av stora förändringar och kvinnorna är en avgörande aktör, något som även de reaktionära krafterna börjar inse.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hend Omairan
Yemini Women Before and After the Union
Before the union of the two Yemini states in 1990 the People´s Democratic Republic of Yemen, i.e. south Yemen, provided full power and sovereignty as well as rights and freedom for both men and women.

The south Yemini women were among the first in the MENA-region to be able to accomplish political, social, civic, economic and personal pinnacles such as the being the first judge, engineer, pilot and taxi driver in the Arabian Peninsula.

The constitution of 1978 guaranteed the south Yemini women equal rights and conditions that have since 1990 been replaced with that a woman can do anything with the consent of a man or a guardian.
The so called National Dialogue is at place but unfortunately they have excluded the political parties to the left, the liberals, the socialist parties and all the civil society organizations.