Årsmöte i föreningen Feminist Dialog (2016)

Malmö 8 mars 2016

Den ideella föreningen Feminist Dialog håller årsmöte på onsdag 23 april 2016,
kl. 20.30 via Skype.

Deltagande och motioner skickas till styrelsen, feministdialog@gmail.com, senast onsdag 23 april 2016 kl. 13.00.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

DAGORDNING
1. Mötet öppnas
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner (tillika rösträknare) för årsmötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2015
7. Revisionsberättelse, ekonomisk redovisning och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, valberedning samt revisor
9. Behandling av ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet
10. Fastställande av medlemsavgiften
11. Inkomna motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret samt datum för nästkommande möte
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas

WOMEN-ONLY PARKS IN IRAN: SAFE HAVEN OR FORBIDDEN ZONE?

IMG_4468_528Kb

 

Safe Haven or Forbidden Zone Women-only parks in Iran

 

Welcome to a seminar at Saturday Feb. 27:th 2016, 11-1 pm

Malmö stadsarkiv 
Bergsgatan 20

The lecture is based on an empirical study on women-only parks in Iran.
The study aims to address and reflect a wide array of perspectives on such gender specific  public spaces among various groups of women, urban designers and policy-makers.

The seminar is held by Reza Arjmand and Masoumeh Mirsafa.

 

Women Making HERstory vol. 2-2015

WMH_2015_2_Eng

Since 2013 the project “Women 100” (One Hundred Years of Immigrant Women‘s Life and Work in Malmö) – or “Women Making History,” has tried to make visible and recognize immigrant women´s life and work in Malmö.

Since the start we have used different methods in order to visualize and unfold the untold stories of immigrant women in Malmö. The aim was not to limit the project to ending up in a box of collected stories, but to involve the storytellers in the processes of participation.

The endeavor was initiated by Feminist Dialog, Malmö Stad, Malmö Museum and went on to include Malmö University, ABF, Malmö City Archive, the civil society, the women organizations, networks and individuals. Until today Women 100 has arranged seminars, workshops, lectures, exhibition, interviews, newsletters and a tumbler site. It has thus combined face-to-face communication with printed material and a digital platform as part of its participatory communication.

Newsletter no. 4 is a collection of articles that describes the different methods participation used for unfolding women immigrant stories. If you are interested in knowing more about the discussions, questions and criticisms of the project read “A Circular History on a Flat Wall,” which recounts the evaluation workshop on the Women Making History exhibition. “Seeds that Have Bloomed” reports from a home meeting with South American women where various opinions and experiences of migration and identity ‘politics’ were debated.

“To Say the Truth or Not, Which One is Important?” reports from a workshop were feminist interview methods were presented and tried out. Techniques that were later used to conduct interviews in the project.

“We Know the Truth About Our Own Lives” recounts from a seminar and workshop, arranged by Roma women in order to know more about the their history.

If you are interested in digging into the history of immigrant women in Malmö you should read “Unfolding Stories and Archives”.

To feel and experience what workplace discrimination can entail you should read the workshop report “Do You Have the Experience of Being Discriminated at Work?”

And finally, “I Must Struggle Everey Day” that tells about women’s daily struggles and their future hope, which was discussed at an informal meeting. Last but not least, these workshops, articles, reports and the methods would not have been made possible if not for the immigrant women of Malmö who have dared to share their life stories and work experiences with us.

Thank you for the trust!
The Editorial Group

Ps. Enjoy Reading!

WMH ENG low res

Women Making HERstory vol. 2-2015

Plattform av Röster

WMH_2015_2_Swe

Sedan 2013 har projektet “Kvinnor 100” - (Etthundra år av Immigrantkvinnors Liv och Arbete i Malmö) eller “Women Making History”, försökt att synliggöra och lyfta fram immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö.
Från början har vi använt olika metoder för att visualisera och lyfta fram de ohörda berättelserna från immigrantkvinnorna i Malmö.

Syftet var att inte begränsa projektet till en låda av insamlade berättelser, utan involvera även berättaren i processerna för större delaktighet. Strävan inleddes av Feminist Dialog, Malmö stad, Malmö muséer och fortsatte med att inkludera Malmö högskola, ABF, Malmö stadsarkivet, det civila samhället, kvinnoorganisationer, nätverk och individer.

Fram till idag har Kvinnor 100 arrangerat seminarier, workshops, föreläsningar, utställningar, intervjuer, nyhetsbrev och en tumblr-site. Det har således kombinerat ansikte-mot-ansikte kommunikation med tryckt material och en digital plattform som en del av deltagande kommunikation.

Nyhetsbrevet är en samling av artiklar som beskriver de olika metoderna för deltagande som har använts för att lyfta fram immigrantkvinnornas berättelser.
Dessa workshoppar, artiklar, rapporter och metoderna skulle inte ha varit möjliga att genomföra om inte immigrantkvinnorna i Malmö hade vågat dela med sig av sina livsberättelser och arbetslivserfarenheter med oss.

Tack för tilliten!
Redaktionsgruppen

WMH SWE low res

Syriska kvinnor om livet på flykt

2_1

Libanon har blivit hem för mer än 1,3 miljoner syrier på flykt. Tusentals av dessa flyktingar har tagit sig till palestiniers flyktingförläggning i Beirut med ytterst små resurser. Raha Asgarizadeh är fotograf och frilansjournalist, ursprungligen från Iran, verksam och bosatt i Beirut. Hon har talat med syriska kvinnor som i dag bor på flyktingförläggningen Shatila och delar exilen med de som flydde redan 1949.

Um Ali bjuder på en kopp starkt arabiskt kaffe på sitt rum på flyktingförläggningen i Shatila Beirut.

– Du är ju gäst och det går inte utan kaffe.

Med varje klunk av kaffet visar hon mig med stolthet en ny bild ur sitt familjealbum.

– Titta här, kolla vilken skönhet jag var, och vänder sig till sin dotter som översätter och undrar om hon översätter noggrant och om jag förstår allt hon säger.

Read more…

“Women Making HERstory”

Skärmavbild 2015-09-16 kl. 12.26.32

 

 

 

At the end of May 2014, one week before the Nordic Forum and Feminist Festival, the Women Making History exhibition opened at Teknikens & Sjöfartens hus in Malmö, as a part of the project 100 Years of Immigrant Women´s Life and Work in Malmö. The vivid exhibition is a permanent exhibition that co-exists with the exhibition of Tidernas Stad and contributes with a female perspective at the history of Malmö. Throughout the project we have had several working names for the project, to clarify the different phases of it.

We decided to create a working name for the exhibition and in order to make it simple, we chose Women Making History. The same name is now used for the Tumblr-site Womenmakinghistory.tumblr.com – and from now on for the newsletters as well. The project working names has changed many times during the process. It has also been named Kvinna 100 and Kvinnor 100. So don´t be confused, they are all correct! Most projects usually end with a physical outcome such as a book or an exhibition, but Women Making History was not an end but a starting point for questioning and unfolding the invisible history of women and migration in Malmö. In addition, it was an experience of challenging the wallness and the rigid structures of institutions that often resist change.

Everything up until now has been a collective effort fueled by discussions and activities. The task hasn’t been easy but we couldn´t have it any other way. The great positive response shown by the audience was a partial but a crucial success. It was an indicator of the historical and institutional vacuum in the history of life and work of the immigrant women. Why otherwise could a flat wall with no interaction points attract so many spectators? When noting the flatness and no- interaction-points of the exhibition, the exhibition created a way and space for vibrant, not ‘flat’ and interactive discussion in workshops, such as e.g. evaluation event, Roma workshop and guided tours. This paved the way for continued movement and discussion among the individuals, networks and organizations.

The next newsletter will cover the workshops, seminars and meetings. All efforts were not limited to the exhibition. The project Living Archives at Malmö University collaborated with the project on how digital technology and meeting people can make archives more democratic, vibrant and relevant; and most importantly, how archives can contribute to social change. The Women Making History site is the output of that collective effort.

If you are interested in being more involved in the current debates about women and migration you are welcome to watch the roundtable discussion among five active women. This was another effort to highlight the most important issues that were discussed at the seminars and workshops. The informal round table meeting was recorded at Sydsvenskan and the result became five short films screened at the exhibition and on the Women Making History tumblr-site. In this issue there is a short report on these topics. Furthermore you can also read about the panel discussions between women´s networks on immigrant women´s life and work that was held at Moriska Paviljongen, during the Feminist Festival at Folkets Park. At the festival the project group in collaboration with ABF, Medea and Nordic African Women organized several workshops and explored women’s stories and experiences of migration through collage and postcard manufacturing. Some of the creative visual stories are in this issue.

And finally regarding to the project, two workshops were held by Tusen Serier and Dotterbolaget, at the Nordic Forum and the Feminist Festival. You can see several of the cartoons that came out of the workshop in this issue. All the material in this newsletter is related to the exhibition and workshops of that were held in May 2014.

Enjoy!
The Editorial Group

Newslettr nr 1 2015 English Web Small version.pdf

“Women Making HERstory”

Skärmavbild 2015-09-16 kl. 12.26.32

I slutet av maj 2014, en vecka innan Nordiskt Forum och Feministisk festival, invigdes utställningen Women Making History på Teknikens & Sjöfartens hus i Malmö som en del av projektet Etthundra år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö. Den färgrika utställningen är en permanent utställning som samexisterar med utställningen Tidernas Stad och därmed bidrar med ett kvinnoperspektiv på Malmös historia.Under projektets gång har vi haft flera arbetsnamn för att tydliggöra de olika faserna av projektet.

Vi beslutade att skapa ett arbetsnamn för utställningen och för enkelhetens skull valde vi Women Making History. Samma namn används nu för Tumblr-siten, womenmakinghistory.tumblr.com – och hädanefter även för nyhetsbreven.

Projektets arbetsnamn har förändrats många gånger under processens gång. Projektet har också benämnts Kvinna 100 och Kvinnor 100. Bli inte förvirrad, de är alla rättMånga projekt avslutas vanligtvis med en konkret produkt, som en bok eller en utställning men Women Making History var inte ett avslut utan en startpunkt för att ifrågasätta och utveckla den osynliga historien om kvinnor och migration i Malmö. Dessutom var det även en erfarenhet att utmana muren och de stela strukturerna inom institutionerna som oftast motstår förändring.
Hittills har allt varit en kollektiv insats som har drivits på med diskussioner och aktiviteter. Uppgiften har inte varit lätt men vi kunde inte ha gjort det på något annat sätt.

Det stora positiva gensvaret som publiken visade var delat men avgörande. Det var en indikator på det historiska och institutionella vakuumet i historiebeskrivningen om immigrantkvinnornas liv och arbete. Varför annars skulle en platt vägg utan interaktionspunkter locka så många åskådare? När man beaktar plattheten och de icke interaktiva punkterna i själva utställningen, så möjliggjorde utställningen utrymme för levande och interaktiva och inte alls stela diskussioner i workshops som t.ex. utvärderingen, romska seminariet och de guidade turerna. Detta banade väg för den fortsatta rörelsen och diskussioner bland individer, nätverken och organisationer. Nästa nyhetsbrev handla om workshops, seminarier och möten.Projektets olika delmoment var inte enbart begränsade till utställningen Projektet Living Archives på Malmö högskola samarbetade med projektet om hur digital teknik och människomöten kan bidra till att skapa arkiv som är mer demokratiska, levande och relevanta samt än mer viktigt; hur offentliga arkiv kan bidra till social förändring.

Women Making History-tumblr-siten är resultatet av den kollektiva insatsen. Om du är intresserad av att vara mer delaktig i den pågående debatten om kvinnor och migration är du välkommen att titta på rund- abordsdiskussioner mellan fem kvinnliga aktivister. Detta var en ännu en insats för att lyfta fram de viktigaste frågorna som diskuterades vid seminarier och workshops. De informella rundabordsmöten spelades in på Sydsvenskan och resultatet blev fem korta filmer som visas på utställningen och på Women Making History tumblr-siten. I nyhetsbrevet återfinns en kort rapport om dessa ämnen. Dessutom kan du också läsa om paneldiskussionerna mellan kvinnonätverken om immigrantkvinnors liv och arbete som ägde rum på Moriska Paviljongen på Feministisk festival i Folkets Park. På festivalen ordnade projektgruppen i samarbete med ABF, Medea och Nordic African Women flera workshops och utforskade kvinnors berättelser och erfarenheter av migration genom bildcollage och vykortstillverkning. Några av de kreativa visuella berättelserna återfinns i den här utgåvan. Avslutningsvis och i anslutning till Nordiskt Forum och Feministisk festival, genomfördes två work- shops av Tusen Serier och Dotterbolaget.Du kan se flertalet av serierna som skapades, i nyhetsbrevet.

Alla artiklar i detta nyhetsbrev handlar om utställningen och workshops som ägde rum i maj 2014.

Trevlig läsning!
Redaktionsgruppen

 

Nyhetsbrev nr 1 2015 Svenska Webbversion Liten.pdf

Vi gräver i arkiven!

Inbjudan till workshop

Vi gräver i arkiven!

Women Making History

Välkomna till en workshop med Kerstin Martinsdotter från Stadsarkivet i samarbete med Women Making History. Kerstin ger en kort introduktion till vad som finns i arkiven och hur man kan hitta information.
Ni kommer även att jobba i fem grupper med varsin mapp som innehåller kopior av dokument rörande ett av fyra kvinnoöden. I mapparna finns bilder, brev, betyg, arbetsintyg och folkbokföring. Med hjälp av det som ni hittar i mapparna ska ni sedan berätta om dessa kvinnor och om hur ni tror deras liv såg ut.

Plats: Stadsarkivet, Bergsgatan 20, Malmö
Datum: torsdag 26 mars 2015
Tid: 14.00 – 16.00

Women Making History -100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö – är ett samarbete mellan Feminist Dialog, Malmö stad, Malmö Museer, Medea, ABF, Stadsarkivet och Malmö högskola. Delvist finansierat av kulturrådet och vetenskapsrådet. Genom workshops, seminarier, våra nyhetsbrev och vår blogg vill vi göra immigrantkvinnornas röst hörd och synliggöra deras betydelse för Malmö stad genom historien.
Läs mer på: http://womenmakinghistory.tumblr.com

Observera att det endast finns 20 platser!
Anmälan görs till: senija.vurzer@malmo.se
Det går också bra att skicka sms till: 0708-215640

Inbjudan workshop FD