“Women Making HERstory”

Skärmavbild 2015-09-16 kl. 12.26.32

 

 

 

At the end of May 2014, one week before the Nordic Forum and Feminist Festival, the Women Making History exhibition opened at Teknikens & Sjöfartens hus in Malmö, as a part of the project 100 Years of Immigrant Women´s Life and Work in Malmö. The vivid exhibition is a permanent exhibition that co-exists with the exhibition of Tidernas Stad and contributes with a female perspective at the history of Malmö. Throughout the project we have had several working names for the project, to clarify the different phases of it.

We decided to create a working name for the exhibition and in order to make it simple, we chose Women Making History. The same name is now used for the Tumblr-site Womenmakinghistory.tumblr.com – and from now on for the newsletters as well. The project working names has changed many times during the process. It has also been named Kvinna 100 and Kvinnor 100. So don´t be confused, they are all correct! Most projects usually end with a physical outcome such as a book or an exhibition, but Women Making History was not an end but a starting point for questioning and unfolding the invisible history of women and migration in Malmö. In addition, it was an experience of challenging the wallness and the rigid structures of institutions that often resist change.

Everything up until now has been a collective effort fueled by discussions and activities. The task hasn’t been easy but we couldn´t have it any other way. The great positive response shown by the audience was a partial but a crucial success. It was an indicator of the historical and institutional vacuum in the history of life and work of the immigrant women. Why otherwise could a flat wall with no interaction points attract so many spectators? When noting the flatness and no- interaction-points of the exhibition, the exhibition created a way and space for vibrant, not ‘flat’ and interactive discussion in workshops, such as e.g. evaluation event, Roma workshop and guided tours. This paved the way for continued movement and discussion among the individuals, networks and organizations.

The next newsletter will cover the workshops, seminars and meetings. All efforts were not limited to the exhibition. The project Living Archives at Malmö University collaborated with the project on how digital technology and meeting people can make archives more democratic, vibrant and relevant; and most importantly, how archives can contribute to social change. The Women Making History site is the output of that collective effort.

If you are interested in being more involved in the current debates about women and migration you are welcome to watch the roundtable discussion among five active women. This was another effort to highlight the most important issues that were discussed at the seminars and workshops. The informal round table meeting was recorded at Sydsvenskan and the result became five short films screened at the exhibition and on the Women Making History tumblr-site. In this issue there is a short report on these topics. Furthermore you can also read about the panel discussions between women´s networks on immigrant women´s life and work that was held at Moriska Paviljongen, during the Feminist Festival at Folkets Park. At the festival the project group in collaboration with ABF, Medea and Nordic African Women organized several workshops and explored women’s stories and experiences of migration through collage and postcard manufacturing. Some of the creative visual stories are in this issue.

And finally regarding to the project, two workshops were held by Tusen Serier and Dotterbolaget, at the Nordic Forum and the Feminist Festival. You can see several of the cartoons that came out of the workshop in this issue. All the material in this newsletter is related to the exhibition and workshops of that were held in May 2014.

Enjoy!
The Editorial Group

Newslettr nr 1 2015 English Web Small version.pdf

“Women Making HERstory”

Skärmavbild 2015-09-16 kl. 12.26.32

I slutet av maj 2014, en vecka innan Nordiskt Forum och Feministisk festival, invigdes utställningen Women Making History på Teknikens & Sjöfartens hus i Malmö som en del av projektet Etthundra år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö. Den färgrika utställningen är en permanent utställning som samexisterar med utställningen Tidernas Stad och därmed bidrar med ett kvinnoperspektiv på Malmös historia.Under projektets gång har vi haft flera arbetsnamn för att tydliggöra de olika faserna av projektet.

Vi beslutade att skapa ett arbetsnamn för utställningen och för enkelhetens skull valde vi Women Making History. Samma namn används nu för Tumblr-siten, womenmakinghistory.tumblr.com – och hädanefter även för nyhetsbreven.

Projektets arbetsnamn har förändrats många gånger under processens gång. Projektet har också benämnts Kvinna 100 och Kvinnor 100. Bli inte förvirrad, de är alla rättMånga projekt avslutas vanligtvis med en konkret produkt, som en bok eller en utställning men Women Making History var inte ett avslut utan en startpunkt för att ifrågasätta och utveckla den osynliga historien om kvinnor och migration i Malmö. Dessutom var det även en erfarenhet att utmana muren och de stela strukturerna inom institutionerna som oftast motstår förändring.
Hittills har allt varit en kollektiv insats som har drivits på med diskussioner och aktiviteter. Uppgiften har inte varit lätt men vi kunde inte ha gjort det på något annat sätt.

Det stora positiva gensvaret som publiken visade var delat men avgörande. Det var en indikator på det historiska och institutionella vakuumet i historiebeskrivningen om immigrantkvinnornas liv och arbete. Varför annars skulle en platt vägg utan interaktionspunkter locka så många åskådare? När man beaktar plattheten och de icke interaktiva punkterna i själva utställningen, så möjliggjorde utställningen utrymme för levande och interaktiva och inte alls stela diskussioner i workshops som t.ex. utvärderingen, romska seminariet och de guidade turerna. Detta banade väg för den fortsatta rörelsen och diskussioner bland individer, nätverken och organisationer. Nästa nyhetsbrev handla om workshops, seminarier och möten.Projektets olika delmoment var inte enbart begränsade till utställningen Projektet Living Archives på Malmö högskola samarbetade med projektet om hur digital teknik och människomöten kan bidra till att skapa arkiv som är mer demokratiska, levande och relevanta samt än mer viktigt; hur offentliga arkiv kan bidra till social förändring.

Women Making History-tumblr-siten är resultatet av den kollektiva insatsen. Om du är intresserad av att vara mer delaktig i den pågående debatten om kvinnor och migration är du välkommen att titta på rund- abordsdiskussioner mellan fem kvinnliga aktivister. Detta var en ännu en insats för att lyfta fram de viktigaste frågorna som diskuterades vid seminarier och workshops. De informella rundabordsmöten spelades in på Sydsvenskan och resultatet blev fem korta filmer som visas på utställningen och på Women Making History tumblr-siten. I nyhetsbrevet återfinns en kort rapport om dessa ämnen. Dessutom kan du också läsa om paneldiskussionerna mellan kvinnonätverken om immigrantkvinnors liv och arbete som ägde rum på Moriska Paviljongen på Feministisk festival i Folkets Park. På festivalen ordnade projektgruppen i samarbete med ABF, Medea och Nordic African Women flera workshops och utforskade kvinnors berättelser och erfarenheter av migration genom bildcollage och vykortstillverkning. Några av de kreativa visuella berättelserna återfinns i den här utgåvan. Avslutningsvis och i anslutning till Nordiskt Forum och Feministisk festival, genomfördes två work- shops av Tusen Serier och Dotterbolaget.Du kan se flertalet av serierna som skapades, i nyhetsbrevet.

Alla artiklar i detta nyhetsbrev handlar om utställningen och workshops som ägde rum i maj 2014.

Trevlig läsning!
Redaktionsgruppen

 

Nyhetsbrev nr 1 2015 Svenska Webbversion Liten.pdf