Årsmöte 2017

Årsmöte i föreningen Feminist Dialog (2017)

Malmö 1 januari 2017

Den ideella föreningen Feminist Dialog håller årsmöte på söndagen den 1 januari 2017 kl. 13:00 via Skype.

Deltagande och motioner skickas till styrelsen, feministdialog@gmail.com, senast torsdagen den 22 december 2016 kl. 23.00.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

DAGORDNING
1. Mötet öppnas
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner (tillika rösträknare) för årsmötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2016
7. Revisionsberättelse, ekonomisk redovisning och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, valberedning samt revisor
9. Behandling av ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet
10. Fastställande av medlemsavgiften
11. Inkomna motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret samt datum för nästkommande möte
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas