خاک، شکوفه، آتش: مستندی درباره زندگی طاهره قرةالعین

Poster.Dust-Flower-Flame

مستندی درباره زندگی طاهره قرةالعین: خاک، شکوفه، آتش

خاک، شکوفه، آتش

فمینیست دیالوگ – خاک، شکوفه، آتش مستندی است درباره زندگی طاهره قره العین، اندیشمند بزرگی که اندیشه و عمل او از قرن 19 تاکنون، جنبش برابرخواهی زنان ایران را متاثر کرده است. قره العین میوه ممنوعه باغ زنان بود و خشم برانگیز حکومت ها، زنی که در گردهمایی بدشت بی حجاب ظاهر شد،  پرده ها را کنار زد و جسورانه سخن راند. اگر حکومت ناصرالدین شاه، وجود و هستی او را تاب نیاورد در حکومت هایی که در پی هم آمدند، سعی فراوان شد تا نام و سخن و حضور او در تاریخ ایران نامرئی و حذف شود؛ اما زنی که پرده ها را کنار زد در پرده سانسور نیز نماند. .

شبنم طلوعی، بازیگر تئاتر، نویسنده و کارگردان برجسته ایرانی که خود نیز به دلیل باورهای مذهبی اش مجبور به ترک ایران شد، کوشیده در مستند خاک، شکوفه، آتش، بر نقاط نامرئی زندگی قره العین نور بتاباند

اطلاعات درباره نمایش فیلم

تاریخ نمایش : سوم فوریه  2018

ساعت : 17

زمان نمایش : 67 دقیقه

بلیت: 80 کرون 

برای دانشجویان: 60 کرون

+46 736286450  اطلاعات فروش: تماس با شماره 

 فیلم به زبان فارسی است با زیر نویس انگلیسی

فیس بوک

Arrangeras av: Feminist Dialog & Women Making Herstory

Information about film screening

Dust- Flower- Flame:
“Dust-Flower-Flame” is a documentary film about the life of  Tahirih Qurratu’l-ain a woman of letters, the effect of whose presence on the women’s equality movement in 19th century Iran has continued up until today.
Ever since the Islamic Revolution, it has been forbidden to write or  talk about Qorratol-eyn.  Even her name, or pages and chapters about  her, have been removed in later editions of historical and literary  books published in Iran.  Instead, many state-sponsored books have  been published, in numerous copies, to tarnish her character as an  apostate and even a prostitute.  Qorratol-eyn was ultimately  strangled to death secretly at night by the approval of  Naseroddin  Shah.

Shabnam Tolouei, is an actress, writer, and director, who graduated  in Film Directing from the Bagh-e-Ferdous Film School in Tehran, and  in Theatre Studies from Université Paris Ouest Nanterre. Having  received numerous awards for her acting, directing, and writing, and  after ten years of continuous work in visual and performing arts, she was deprived of all kinds of activities in the field of art in  Iran because of her religious beliefs.  She currently lives and works in France.

The film will screen in Persian and have English subtitles”.

The screening is followed by a Q&A session with the director Shabman Tolouei.

Language: Persian with English subtitles.

 Event on Facebook >>

more links:

The Book of Poems of Fatemeh Zarin Taj ~ Tahirih Qurratu’l-’Ayn (Persian Edition) (Persian) Paperback – August 1, 2011

The Woman Who Read Too Much by Bahiyyih Nakhjavani review – a haunting, complex portrait

زرين تاج : آزاديخواهي جسور 

‘خاک – شکوفه – آتش’ در آپارات