Arbetsmarknad, (o)jämlikhet och motstånd i Sverige – seminarium på Inkonst, 12 april 2014 – Part 1

Arbetsmarknad, (o)jämlikhet och motstånd i Sverige

– seminarium på Inkonst, 12 april 2014

Det tredje seminariet i serien ”Rethinking…”, arrangerat av Feminist Dialog,  handlade om kvinnors arbetsmarknad i Sverige. Tre föreläsare berättade från olika perspektiv om kvinnors möjligheter, rättigheter och svårigheter på arbetsmarknaden.  Vilka prioriteringar görs i det liberala samhället för jämställdhet på arbetsmarknaden? På vilka sätt har feministisk arbetslivsforskning belyst ojämlikheten? Vad kan man konkret göra för att förbättra villkoren för kvinnor på arbetsmarknaden? Detta var några av de frågor som diskuterades av både panel och deltagare.

 

IMG_1873

Den ojämlika jämställdheten – om arbetarkvinnors minskade möjlighet
till jämställdhet i Sverige.
Soheyla Yazdanpanah

Soheyla är lärare och forskare på Södertörns högskola i Stockholm. År 2008 gjorde hon sin avhandling om lågavlönade ensamstående mödrar i Sverige.

IMG_1908

Snabb ökning av samhällsklyftor
Sedan 1980-talet har ojämlikheten i Sverige ökat. Bara det senaste decenniet sker ökningen i en allt snabbare takt. Sverige har de snabbast växande samhällsklyftorna utav EU-länderna. Soheyla fokuserar på hur den ökande ojämlikheten har påverkat olika samhällsgrupper. Hon lyfter fram hur arbetarkvinnors villkor försämrats jämfört med männens och andra yrkeskategorier. Hon har kommit fram till att arbetarkvinnor är de största förlorarna i dagens samhälle.

Arbetarkvinnors försämrade arbetsvillkor
Soheyla berättar om olika grundorsaker till de försämrade arbetsvillkoren för arbetarkvinnor och därmed deras möjligheter till jämställdhet: Det har skett en politisk förskjutning när det gäller vilka frågor som anses vara centrala för jämställdhet. Idag handlar det mycket om ekonomisk makt. Behoven av att öka andelen kvinnliga representanter i börsnoterade bolag och den ekonomiska vinsten framhålls, istället för att diskutera frågor om låga löner, könssegregerad arbetsindelning, vad arbete är och hur arbete värderas.

IMG_1869

Vilka gruppers jämställdhet talar vi om?
Lågavlönade kvinnor har i praktiken fått det sämst. En kombination av stort familjeansvar och låg lön förklarar att kvinnor från dessa grupper är störst i statistik över sjukskrivna. I en jämförelse av inflytande över arbetet, arbetsbörda osv. från 1991 – 2011, har allt försämrats för kvinnliga arbetare.
Både när det gäller betalt och obetalt arbete har villkoren försämrats för arbetarkvinnor. Det beror på att man främst fokuserar på medelklasskvinnornas intressen.

”Det krävs att man är tydligare i tal om jämställdhet! Vilkas jämställdhet? Det är viktigt att politiska organisationer och fackföreningar uppmärksammar frågan och arbetar för att vända utvecklingen.”
Medelklassmän och kvinnor har möjlighet att köpa hushållsnära tjänster som utförs av andra kvinnor, men befäster därigenom villkoren för arbetarkvinnor.  ”Vad tänker exempelvis ett barn när hen ser att en annan kvinna utför något som ens föräldrar inte gör? Man kan inte isolera jämställdhet i sitt eget hem”, anser Soheyla.

——————————————–

 Labour, (in)equality and resistance in Sweden

- seminar at Inkonst, April 12, 2014

 

The third seminar in the series “Rethinking …”, organized by Feminist Dialog, focused on women’s labor market in Sweden. Three lecturerstold from different perspectives, about women’s opportunities, rights and difficulties in the labor market. Which priorities are made in the liberal society for gender equality on the labor market? In what ways have feminist work life research been highlighting the  inequality?What can we concretely do to improve the conditions for women in the labor market? These were some of the questions discussed by the panel and the participants.

 

The inequality of gender equality – working women’s decreased opportunity to gender equality in Sweden.
Soheyla Yazdanpanah.


Soheyla is a teacher and a researcher at Södertörn University, Stockholm. In 2008 she did her thesis on low-paid single mothers in Sweden.
Rapid increase in social inequalities
Since the 1980s, inequality in Sweden has increased. Only in the last decade, the pace of this increase accelerates. Sweden has the fastest growing social inequality out of the EU countries. Soheyla focuses on how increasing inequality has affected different social groups. She highlights how working women’s conditions deteriorated compared to men’s. She has come to the conclusion that working class women are the biggest losers in today’s society.

Working women’s conditions deteriorate
There are some basic reasons for women’s worsened working conditions at work, which also aggravate the possibilities for gender equality.
There has been a political shift when it comes to the questions central to gender equality.  Today there is a focus on economic power. There is a stress towards an increase of women representatives in big companies, in business and in management. The economic benefit is highlighted, instead of issues of low salary, gender division of labor, the question of what work consists of and how work is valued.


Which groups’ gender equality are we talking about?
Low-paid women have effectively experienced the worst conditions. A combination of large family life and low wages explains that women from these groups score the highest in the statistics on sick leave. In a comparison of influence over work, workload etc., from 1991 – 2011, everything has deteriorated for working women.
Both in terms of paid and unpaid work, conditions worsened for working women. That’s because focus is primarily on middle-class women’s interests.
“It is necessary to be clear about gender equality! Who’s gender equality? It is of importance that political organisations and unions highlight this issue and work towards changing this development.”
Middle-class men and women have the opportunity to purchase household services performed by other women, but strengthens thereby the conditions for working women. “What are the thoughts of a child when she/he sees that another woman carries out something that your parents do not do? One cannot isolate gender equality in one’s own home,” believes Soheyla.

Documentation: Karolina Jeppson

Photo by :Shirin Ardalan

 

Another face of migrant domestic workers in Lebanon

Celebrating the worker’s day in a cultural festival

 

Ethiopian domestic workers dancing with their traditional music 

DSC_2497

 

Photo Petition. “Writing slogans by attendances about workers right for the migrant workers march”

DSC_2513

Selling home made food by domestic workers was part of this festival

DSC_2493

African domestic workers with their customs offer coffee to visitors
DSC_2490Home made Asian drinks DSC_2487

Feminist Dialog presenterar ”Re-Thinking …” Arbetsmarknad, (o)Jämlikhet och Motstånd i Sverige

poster 4
Feminist Dialog presenterar ”Re-Thinking …”
Arbetsmarknad, (o)Jämlikhet och Motstånd i Sverige

Soheyla Yazdanpanah ,forskare i ojämlikhet i arbete och ekonomi
“Den Ojämlika Jämställdheten – om Arbetarkvinnors Minskade Möjlighet till Jämställdhet i Sverige”

Rebecca Selberg, sociolog och lärare vid genusvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.
“Kvinnors Arbetsmarknad: Mellan Överexploatering och Arbetslöshet”

Martina Hansen, omskolad vårdarbetare, bloggare och aktiv i fackföreningen SAC.
“Berättelser om Motstånd från Golvet”

Föreläsningarna är på svenska
Join Us!

Arrangör

Feminist Dialog
Datum: Lördag 12/4 | Tid: 16.00–19.00 | Rum: Klubben | Entré: Gratis

Creative Feminist Perspectives on International Human Rights Law


IMG_1520IMG_1542Feminist Dialog March 29:th, Inkonst, Malmoe

The second and interesting seminar of  “Re-thinking…” dealt with

Creative Feminist Perspectives on International Human Rights Law.

The seminar topics were the highly actual matters of vulnerability in human rights law regarding migrants and asylum seekers, the gendering in human rights law on LGBT rights in a European context, the myths surrounding rape and the female rape victim and last but not least, perfect victim in the international response to human trafficking.

The speakers’ knowledge about historical and current decisions from various European courts and their ability to both challenge the framework and to Re-think the structures with creative feminist perspectives was appreciated and discussed in depth with the audience.

It became very clear through the seminar that feminist perspectives are essential to achieving Human rights  law.

Feminist Dialog wishes to thank:
Cecilia Mörner, Sara Bengtsson, Azaliah Mapombere and Lynn Pasterny.

A recap of the seminars will soon be published.

 Photo: Shirin Ardalan

“Re-Thinking”: Creative Feminist Perspectives on International Human Rights Law

10151822_782327295130741_1364116860_nCreative Feminist Perspectives on International Human Rights Law

Law plays an important role in constructing and reproducing THE truth. By reading legal texts through different glasses we seek to explore hidden aspects of international human rights law. At the seminar we will be discussing the international law on human rights and the implications regarding migrant/asylum-seekers, LGBT-rights, female rape victims and human trafficking.

Speakers:

Cecilia Mörner – Vulnerability in Human Rights Law – the Example of Migrants/Asylum-seekers
Sara Bengtson – Gendering in Human Rights Law: On LGBT Rights in an European Context
Azaliah Mapombere – Myths Surrounding Rape and the Female Rape Victim
Lynn Pasterny – The Perfect Victim in the International Response to Human Trafficking
(Lund University, Faculty of Law)

The seminar will be conducted in English.

Join Us!

“Re-Thinking…” Women´s Struggle Challenges of Feminist Movements

559924_777413698955434_1863733708_n 3859_777414118955392_51878503_n 578593_777413602288777_1116718532_n

Feminist Dialog inledde lördagen den 15:e mars 2014 seminarieserien ”Re-Thinking…” på Inkonst, Bergsgatan 29 i Malmö.

Seminarieseriens första del behandlade kvinnors kamp och kvinnorörelsernas utmaningar i MENA-regionen och då främst i Tunisien, Egypten, Turkiet och Yemen.

Talarna Sholeh Irani och Hend Omairan delade med sig av egna observationer och erfarenheter från de berörda områden på ett både rationellt men samtidigt mycket personligt sätt.
Publikens intressanta frågeställningar och egna reflektioner bidrog till att skapa dialog, förståelse samt nya perspektiv på de utmaningar som kvinnorörelserna står inför, även här hemma i Sverige.

 

Vi tackar alla för att ha medverkat i Dialogen!
/Feminist Dialog

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sholeh Irani
Kvinnors Kamp

Vi befinner oss i en exceptionell tid av stora mobiliseringar kring kvinnofrågor.
I samband med de stora sociala rörelserna i världen och revolutionerna i MENA-regionen har kvinnor fått större möjligheter att höja sina röster, gå emot tabun, delta i sociala protester som politiska aktörer och även ta ledningen i många fall, organisera sig och kräva sina rättigheter.

Aldrig någonsin tidigare i mänsklighetens historia har så många kvinnor och män tagit sig till gatorna samt höjt sina röster i sociala medier för att protestera mot det sexuella våldet. Tystnaden bryts och allt fler män ansluter sig till kampen mot kvinnoförtryck och sexuellt våld. Kvinnor har blivit en stark och viktig social och politisk aktör i alla världens samhällen.

Detta är en verklighet nu.
Vi befinner oss i en era av stora förändringar och kvinnorna är en avgörande aktör, något som även de reaktionära krafterna börjar inse.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hend Omairan
Yemini Women Before and After the Union
Before the union of the two Yemini states in 1990 the People´s Democratic Republic of Yemen, i.e. south Yemen, provided full power and sovereignty as well as rights and freedom for both men and women.

The south Yemini women were among the first in the MENA-region to be able to accomplish political, social, civic, economic and personal pinnacles such as the being the first judge, engineer, pilot and taxi driver in the Arabian Peninsula.

The constitution of 1978 guaranteed the south Yemini women equal rights and conditions that have since 1990 been replaced with that a woman can do anything with the consent of a man or a guardian.
The so called National Dialogue is at place but unfortunately they have excluded the political parties to the left, the liberals, the socialist parties and all the civil society organizations.

Feminist Dialog Presents “Re-Thinking…” Women´s Struggle Challenges of Feminist Movements

The Women´s Struggle – Challenges of Feminist Movements -
the Middle East

Speakers:
Sholeh Irani- Utrikesredaktör Feministiskt Perspektiv
Hind Omairan- Human rights activist and Women rights in south of Yemen
Masa Bezreh-Feminist and LGBTQ activist in Palestine

Photo Exhibition:
“Daily Struggles”
Shirin Ardalan
Sahel Bagha

Join Us!


poster1